Заседание № 19/16 януари 2017 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 291

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/16.01.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за иницииране на преписка до Министерството на регионалното развитие и  благоустройството, чрез Областния управител на област Сливен по отнемане правото на управление върху част от сграда с идентификатор 51809.501.1110.1 по КККР на гр. Нова Загора - публична държавна собственост.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология и становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ и Георги Мангъров – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

291

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Община да инициира преписка до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, чрез Областния управител на област Сливен по отнемане правото на управление върху частта от сградата - публична държавна собственост, както следва:

- самостоятелен обект с идентификатор 51809.501.1110.1.3 с площ 92.84 кв.м., намиращ се в сграда 1, разположена в ПИ с идентификатор 51809.501.1110 по КККР на гр. Нова Загора, одобрени със Заповед РД -18-56/31.08.2010 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед 18-191/10.01.2017 г. на началник СГКК - Сливен, предназначение на самостоятелния обект: За делова и административна дейност.

- самостоятелен обект с идентификатор 51809.501.1110.1.5 с площ 52.75.84 кв.м., намиращ се в сграда 1, разположена в ПИ с идентификатор 51809.501.1110 по КККР на гр. Нова Загора, одобрени със Заповед РД -18-56/31.08.2010 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед 18-191/10.01.2017 г. на началник СГКК - Сливен, предназначение на самостоятелния обект: Обекти със специално предназначение.

 

     (Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист: