ЗАСЕДАНИЕ № 56/10.07.2015 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1575

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/10.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Предложение за актуализация на бюджет „местни дейности“, Сметките за средствата от ЕС и Списъка за капиталови разходи към 31.07.2015 г. на Община Нова Загора.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата представляват неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1575

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА,чл.124 ал.2, ал. 3 от ЗПФ и чл.37 ал.1, ал.2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината и Сметките за средствата от ЕС на община Нова Загора Нова Загора

1. Общински съвет -Нова Загора актуализира бюджет ’’местни дейности” към 31.07.2015г., съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет -Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи към 31.07. 2015 г., съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора актуализира Сметките за средствата от ЕС към 31.07.2015 г., съгласно Приложение № 3.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и  1 глас Против )

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1576

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/10.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за одобряване разходите за командировки на кмета на общината за второ тримесечие на 2015 г.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1576

 

1.Общински съвет - Нова Загора, на основание чл.8 ал.4 от Наредбата за командировките в страната, одобрява разходите за командировки на кмета на общината за второто тримесечие на 2015 г., съгласно приложената справка.

 

 (Решението е прието с 23 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1577

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/10.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за издаване на разрешително за ползване за аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - язовир „БАЛДЖИЯТА" в землището на с. Еленово, за който е съставен АОС № 276/14.01.2000 г.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1577

 

На основание чл. 67, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. "б" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава своето съгласие Кметът на община Нова Загора да издаде разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Балджията", съставляващ имоти №№ 000580, 000346, и 000348 по КВС на землището на с. Еленово, община Нова Загора, за който е съставен Акт за публична общинска собственост № 276/14.01.2000 г., на наемателя на обекта „Агрофиш" ЕООД със седалище гр. Нова Загора, за срока на действие на договор за отдаване под наем на язовира № ОС-08-85/01.03.2013 г. и анекс от 29.07.2014 г. - до 01.03.2023 г.

 

 (Решението е прието с 22 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1578

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/10.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Допълване на програмата за управление и разпореждане с общински имоти в

Община Нова Загора за 2015 г.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Иван Иванов – ПП БСП, Георги Мангъров – ПП ГЕРБ, Станимир Русев – ПП БСП и Сашо Стоянов – ПП РЗС, след което Общинският съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1578

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет – Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2015 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, както следва:

точка                          описание на имота

93                    ПИ № 025143 с площ 25,379 дка и НТП „нива”, с, Радево, АОС № 1525/16.03.2006 г.

94                    ПИ № 068094 с площ 22,357 дка и НТП „нива”, с. Съдиево, АОС № 1462/06.03.2006 г.

95                    ПИ № 087029 с площ 12,392 дка и НТП „нива”, с. Събрано , АОС № 1826/08.05.2007 г.

96                    ПИ № 087007 с площ 17,303 дка и НТП „нива”, с. Събрано , АОС № 1939/21.11.2007 г.

97                    ПИ № 022035 с площ 10,270 дка и НТП „нива”, с. Полско Пъдарево, АОС № 1775/08.03.2007 г.

98                    ПИ № 012077 с площ 31,620 дка и НТП „нива”, с. Стоил войвода, АОС № 1458/06.03.2007 г.

99                    ПИ № 013061 с площ 28,160 дка и НТП „нива”, с. Прохорово, АОС № 3288/18.12.2014 г.

100                  ПИ № 013067 с площ 16,896 дка и и НТП „нива”, с. Прохорово, АОС № 3289/18.12.2014 г.

101                  ПИ № 017022 с площ 29,950 дка и НТП „нива”, с. Любенец. АОС № 1770/08.03.2007 г.

102                  ПИ № 029082 с площ 47,701 дка и НТП „нива”, с. Любенец, АОС № 1766/08.03.2007 г.

103                  ПИ № 037104 с площ 3,920 дка и НТП „нива” , с. Коньово, АОС № 3280/18.12.2014 г.

104                  ПИ № 040080 с площ 6,831 дка и НТП „нива” , с. Коньово, АОС № 3281/18.12.2014 г.

105                  ПИ № 050007 с площ 23,959 дка и НТП „нива” , с. Коньово, АОС № 941/10.12.2003 г.

106                  ПИ № 047026 с площ 57,211 дка и НТП „нива”, с. Брястово, АОС № 506/28.07.2000 г.

107                  ПИ № 024048 с площ 96,492 дка и НТП „нива”, с. Бял кладенец, АОС № 205/01.09.1999 г.

108                  ПИ № 086012 с площ 20,000 дка и НТП „нива”, с. Кортен, АОС № 3283/18.12.2014 г.

109                  ПИ № 084020 с площ 20,000 дка и НТП „нива”, с. Кортен, АОС № 3282/18.12.2014 г.

110                  ПИ № 020009 с площ 25,663 дка и НТП „овощна градина”, с. Кортен, АОС № 1442/24.02.2006 г.

111                  ПИ № 018006 с площ 7,928 дка и НТП „овощна градина”, с. Асеновец, АОС № 2811/24,03.2014 г.

 

 (Решението е прието с: 19 гласа За и  6 гласа Против)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1579

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/10.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот – частна общинска собственост - № 025143 по КВС на с. Радево.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1579

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ № 025143 с площ 25,379 дка и начин на трайно ползване „нива”, IV кат., местност „Нейков кладенец”, с. Радево.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в -размер на 18 300 (осемнадесет хиляди и триста) лв., за продажба чрез публичен търг на ПИ № 025143 с площ 25,379 дка и начин на трайно ползване „нива”, IV кат., местност „Нейков кладенец”, с. Радево.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 16 гласа За и 5 гласа Против )

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1580

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/10.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот – частна общинска собственост - № 068094 по КВС на с. Съдиево.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП РЗС, след което Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1580

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ № 068094 е площ 22,357 дка и начин на трайно ползване „нива”, II кат., местност „Чалтака”, с. Съдиево.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 21 500 (двадесет и една хиляди и петстотин) лв., за продажба чрез публичен търг на ПИ № 068094 с площ 22,357 дка и начин на трайно ползване „нива”, II кат., местност „Чалтака”, с. Съдиево.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За и 6 гласа Против)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1581

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/10.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот – частна общинска собственост - № 087029 по КВС на с. Събрано.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1581

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ № 087029 с площ 12,392 дка и начин на трайно ползване „нива”, IV кат., местност „Фундата”, с. Събрано.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 8 900 (осем хиляди и деветстотин) лв., за продажба чрез публичен търг на ПИ № 087029 с площ 12,392 дка и начин на трайно ползване „нива”, IV кат., местност „Фундата”, с. Събрано.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За и 5 гласа Против)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1582

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/10.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот – частна общинска собственост - № 087007 по КВС на с. Събрано.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1582

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ № 087007 с площ 17,303 дка и начин на трайно ползване „нива”, IV кат., местност „Фундата”, с. Събрано.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 12 500 (дванадесет хиляди и петстотин) лв., за продажба чрез публичен търг на ПИ № 087007 с площ 17,303 дка и начин на трайно ползване „нива”, IV кат., местност „Фундата”, с. Събрано.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и

проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване със 17 гласа За и 5 гласа Против)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1583

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/10.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот – частна общинска собственост - № 012077 по КВС на с. Стоил войвода.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1583

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ№ 012077 с площ 31,620 дка и начин на трайно ползване „нива”, IV кат., местност „Бозачки път”, с. Стоил войвода.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 19 000 (деветнадесет хиляди) лв., за продажба чрез публичен търг на ПИ№ 012077 с площ 31,620 дка и начин на трайно ползване „нива”, IV кат., местност „Бозачки път”, с. Стоил войвода.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 15 гласа За и  5 гласа Против)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1584

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/10.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот – частна общинска собственост - № 013061 по КВС на с. Прохорово.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1584

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ № 013061 с площ 28,160 дка и начин на трайно ползване „нива”, IV кат., местност „Новините”, с. Прохорово.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 20 300 (двадесет хиляди и триста) лв., за продажба чрез публичен търг на ПИ № 013061 с площ 28,160 дка и начин на трайно ползване „нива”, IV кат., местност „Новините”, с. Прохорово.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване със 17 гласа За и 6 гласа Против)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1585

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/10.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот – частна общинска собственост - № 013067 по КВС на с. Прохорово.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1585

 

1. На основание чл. 21, ал. I, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ № 013067 с площ 16,896 дка и начин на трайно ползване „нива”, IV кат., местност „Новините”, с. Прохорово.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначални цена в размер на 12 200 (дванадесет хиляди и двеста) лв., за продажба чрез публичен търг на ПИ № 013067 с площ 16,896 дка и начин на трайно ползване „нива”, IV кат., местност „Новините”, с. Прохорово.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване със 17 гласа За и 5 гласа Против)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1586

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/10.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот – частна общинска собственост - № 017022 по КВС на с. Любенец.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1586

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ№ 017022 с площ 29,950 дка и начин на трайно ползване „нива”, III кат., местност „Средна Тунджа”, с. Любенец.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 21 100 (двадесет и една хиляди и сто) лв., за продажба чрез публичен търг на ПИ№ 017022 с площ 29,950 дка и начин на трайно ползване „нива”, III кат., местност „Средна Тунджа” , с. Любенец.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване със 17 гласа За и 6 гласа Против)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1587

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/10.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот – частна общинска собственост - № 029082 по КВС на с. Любенец.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1587

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ № 029082 с площ 47,701 дка и начин на трайно ползване „нива”, IV кат., местност „Габарчев гьол”, с. Любенец.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 34 350 (тридесет и четири хиляди триста и петдесет) лв., за продажба чрез публичен търг на ПИ 029082 с площ 47,701 дка и начин на трайно ползване „нива”, IV кат., местност „Габарчев гьол”, с. Любенец.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и

проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване със 17 гласа За и 5 гласа Против)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1588

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/10.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот – частна общинска собственост - № 037104 по КВС на с. Коньово.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1588

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ № 037104 с площ 3,920 дка и начин на трайно ползване „нива”, II кат., местност „Под село”, е. Коньово.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 3 300 (три хиляди и триста) лв., за продажба чрез публичен търг на ПИ № 037104 е площ 3,920 дка и начин на трайно ползване „нива”, II кат., местност „Под село”, с. Коньово.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и

проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 16 гласа За и 6 гласа Против)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1589

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/10.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот – частна общинска собственост - № 040080 по КВС на с. Коньово.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1589

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ № 040080 с площ 6,831 дка и начин на трайно ползване „нива”, IV кат., местност „Каршията”, с. Коньово.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на (4 100 (четири хиляди и сто) лв., за продажба чрез публичен търг на ПИ№ 040080 с площ 6,831 дка и начин на трайно ползване „нива”, IV кат., местност „Каршията”, с. Коньово.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и

проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване със: 17 гласа За и 4 гласа Против)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1590

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/10.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот – частна общинска собственост - № 050007 по КВС на с. Коньово.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1590

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ № 050007 с площ 23,959 дка и начин на трайно ползване „нива”, II кат., местност „Герена”, с. Коньово.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 23 000 (двадесет и три хиляди) лв., за продажба чрез публичен търг на ПИ № 050007 с площ 23,959 дка и начин на трайно ползване „нива”, II кат., местност „Герена”, с. Коньово.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и

проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За и 5 гласа Против)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1591

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/10.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот – частна общинска собственост - № 047026 по КВС на с. Брястово.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1591

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ № 047026 с площ 57,211 дка и начин на трайно ползване „нива”, IV кат., местност „Старозагорски път”, с. Брястово.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 34 300 (тридесет и четири хиляди и триста) лв., за продажба чрез публичен търг на ПИ № 047026 с площ 57,211 дка и начин на трайно ползване „нива”, IV кат., местност „Старозагорски път”, с. Брястово.

3. Общински съвет — Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За и 6 гласа Против)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1592

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/10.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот – частна общинска собственост - № 024048 по КВС на с. Бял кладенец.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взе участие Сашо Стоянов – ПП РЗС, след което Общинският съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1592

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ № 024048 с площ 96,492 дка и начин на трайно ползване „нива”, IV кат., местност „Скендера”, с. Бял кладенец.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 69 500 (шестдесет и девет хиляди и петстотин) лв., за продажба чрез публичен търг на ПИ № 024048 с площ 96,492 дка и начин на трайно ползване „нива”, IV кат., местност „Скендера”, с. Бял кладенец.

3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 16 гласа За и 5 гласа Против)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1593

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/10.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот – частна общинска собственост - № 086012 по КВС на с. Кортен.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1593

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал, 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ№ 086012 с площ 20,000 дка и начин на трайно ползване „нива”, III кат., местност „Костов кладенец”, с. Кортен.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 16 800 (шестнадесет хиляди и осемстотин) лв., за продажба чрез публичен търг на ПИ№ 086012 е площ 20,000 дка и начин на трайно ползване „нива”, III кат., местност „Костов кладенец”, с. Кортен.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване със: 17 гласа За и 6 гласа Против)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1594

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/10.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот – частна общинска собственост - № 084020 по КВС на с. Кортен.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1594

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ № 084020 с площ 20,000 дка и начин на трайно ползване „нива”, III кат., местност „Казлача”, с. Кортен.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 16 800 (шестнадесет хиляди и осемстотин) лв., за продажба чрез публичен търг на ПИ № 084020 с площ 20,000 дка и начин на трайно ползване „нива”, III кат., местност „Казлача ”, с. Кортен.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 15 гласа За и 5 гласа Против)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1595

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/10.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот – частна общинска собственост - № 020009 по КВС на с. Кортен.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1595

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ № 020009 с площ 25,663 дка и начин на трайно ползване „овощна градина”, VII кат., местност „Тополите”, с. Кортен.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 12 000 (дванадесет хиляди) лв., за продажба чрез публичен търг на ПИ № 020009 с площ 25,663 дка и начин на трайно ползване „овощна градина”, VII кат., местност „Тополите”, с. Кортен.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 16 гласа За и 5 гласа Против)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1596

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/10.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот – частна общинска собственост - № 018006 по КВС на с. Асеновец.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1596

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ № 018006 с площ 7,928 дка и начин на трайно ползване „нива”, IV кат., местност „Кариерата”, с. Асеновец.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на (4 800 (четири хиляди и осемстотин) лв., за продажба чрез публичен търг на ПИ № 018006 с площ 7,928 дка и начин на трайно ползване „нива”, IV кат., местност „Кариерата”, с. Асеновец.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За, 5 гласа Против и  1глас Въздържал се)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1597

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/10.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот – частна общинска собственост - № 022035 по КВС на с. Полско Пъдарево.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1597

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ № 022035 с площ 10,270 дка и начин на трайно ползване „нива”, IV кат., местност „Зайков кладенец”, с. Полско Пъдарево.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 7 400 (седем хиляди и четиристотин) лв., за продажба чрез публичен търг на ПИ № 022035 с площ 10,270 дка и начин на трайно ползване „нива”, IV кат., местност „Зайков кладенец”, с. Полско Пъдарево.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За и  6 гласа Против)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1598

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/10.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и ПК „Самопомощ“ с. Еленово чрез покупко-продажба в УПИ IV, кв. 28 по ПУП на с. Радево, общ. Нова Загора.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1598

 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора, представляваща част от сграда с площ 45 кв.м. в УПИ IV, кв. 28 по ПУП на с. Радево на ПК „Самопомощ”.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет – Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 3 000 (три хиляди) лв., без включен ДДС, за продажба на частта от сграда с площ 45.00 кв.м собственост на Община Нова Загора и за продажба на УПИ IV, кв. 28 по ПУП на с. Радево с площ 400 кв.м., по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за покупко-продажба с ПК „Самопомощ”.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За и 1 глас Против)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1599

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/10.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за пристрояване в имот – частна общинска собственост с идентификатор 51809.501.5636 (УПИ I- КОО, кв. 16 по ПУП на гр. Нова Загора.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1599

 

Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде оттеглена точка 25 - Предложение за одобряване на оценка за пристрояване в имот – частна общинска собственост с идентификатор 51809.501.5636 (УПИ I- КОО, кв. 16 по ПУП на гр. Нова Загора за изясняване на обстоятелствата.

 

 (Решението е прието с 21 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1600

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/10.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на персонална пенсия.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1600

 

Общински съвет Нова Загора предлага на Министерския съвет на Република България, на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване да бъде отпусната персонална пенсия на:

Емануела Дорова Славова - ЕГН

 

 (Решението е прието с 21 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1601

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/10.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане Проекто-мрежата на общинските училища и детски градини за учебната 2015/2016 г. на територията на Община Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

(Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1601

 

Общински съвет Нова Загора приема Проекто-мрежа на училищата и детските градини в община Нова Загора за учебната 2015/2016 година, както следва:

  • СОУ - 2;
  • ОУ - 7;
  • НУ - 3;
  • ПУИ -1;
  • ЦДГ - 21 ;
  • ОДЗ - 1 ,

съгласно приложение № 1, 2 , 3 и 4.

 

 (Решението е прието с: 19 гласа За и  3 гласа Въздържали се )

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1602

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/10.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе  Предложение за избиране на управител на „Общински пазари“ ЕООД.

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1602

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 10, т. 5 от Наредбата за реда за упражняване на правата на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Нова Загора избира Славчо Славов за управител на „Общински пазари" ЕООД.

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава Кмета на Община Нова Загора да сключи договор за управление за срок от 2 години с управителя в 7 дневен срок от вземане на настоящото решение и определя възнаграждение на управителя в размер на 3 минимални работни заплати в „Общински пазари" ЕООД.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 1 глас Въздържал се )

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1603

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/10.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за закриване на седмична група в Целодневна детска градина с. Богданово, община Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

(Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП РЗС, след което Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1603

1. Закрива седмичната група в Целодневна детска градина с. Богданово, община Нова Загора, считано от 01.09.2015 г.

2. Децата от седмичната група в ЦДГ, с. Богданово да се пренасочат в ЦДГ № 5 „Бодра смяна", гр. Нова Загора.

3. Възлага на кмета на община Нова Загора да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на решението.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: гласа За и  глас Въздържал се )

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1604

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/10.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за допълване на Програма за управление и разпореждане с общински имоти в Община Нова Загора за 2015 г. и отдаване под наем на язовир, публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Любенова махала.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1604

 

1. На основание 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общинският съвет - Нова Загора допълва Приложение No 1 към Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Нова Загора за 2015 г. - имоти, които Общината възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, както следва:

Точка              Описание на имота

310                  Язовир с площ 165,295 дка, съставляващ ПИ № 000441 по КВС на землището на с. Любенова махала, АОС № 3318 от 13.02.2015 г.

2. На основание 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 4, ал. 1 от ЗСН, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ в община Нова Загора, Общинският съвет - Нова Загора разрешава отдаване под наем за срок от десет години на язовир, съставляващ ПИ № 000441 по КВС на землището на с. Любенова махала, за който е съставен АОС № 3318 от 13.02.2015 г.

3. Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на язовира, и да сключи договор със спечелилия участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1605

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/10.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Мая Манчева – Русинова – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Славка Петрова Георгиева от гр. Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1605

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Славка Петрова Георгиева от гр. Нова Загора, в размер на 500 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1606

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/10.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Мая Манчева – Русинова – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Стефко Иванов Стойков от с. Съдиево, община Нова Загора.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1606

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Стефко Иванов Стойков от с. Съдиево, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1607

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/10.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Мая Манчева – Русинова – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Божидар Стоянов Николов от гр. Нова Загора .

 

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1607

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Божидар Стоянов Николов, в размер на 500 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист: