Общински съвет Нова Загора проведе 19-то си заседание

На 16 януари ОбС-Нова Загора проведе извънредно деветнадесетото си заседание, което се оказа и първо за новата 2017 г. Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Нова Загора в дневния ред бе включена само една точка за разглеждане.
Обсъдено и прието беше да се инициира преписка до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, чрез Областния управител на област Сливен по отнемане правото на управление върху част от сграда находяща се на ул. „Петко Енев“ 52, публична държавна собственост.
Общинските съветници приеха направеното предложение с аргументите, че предприетите действия ще бъдат в интерес на гражданите на община Нова Загора, тъй като помещенията разположени на първия етаж от гореописаната сграда ще бъдат предоставени безвъзмездно на Министерството на земеделието и храните за нуждите на ОД „Земеделие“ – Общинска служба „Земеделие“ – Нова Загора.
След изчерпване на дневния ред и дадената възможност за питания, обръщения и декларации, председателят на Общински съвет Нова Загора – Георги Николов закри заседанието.