Община Нова Загора разпредели годишните субсидии между читалищата за 2017 година

На 13 януари от 9:00 часа, в изпълнение на Заповед № РД- 12-1118/04.01.2017 г. на кмета на община Нова Загора, се проведе заседание на Комисия за разпределение на годишна субсидия за читалищата. Станимира Кънчева - началник отдел „Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата” представи Анализ за дейността на читалищата на територията на община Нова Загора през 2016 г., изготвен на базата на подадените анкетни карти. Заместник-кметът Светла Стоянова запозна присъстващите с тенденциите в развитието на читалищната дейност на територията на общината. Тя ги информира, че съгласно указанията на Министерството на културата, през настоящата година общата субсидирана численост за община Нова Загора е в размер на 474 500 лв, при стандарт 7300 лв за 65 субсидирани бройки. Завишаването спрямо 2016 г. е с 1 единица, като Министерството на културата отпуска целево по 0,25 субсидирани единици за НЧ „Светлина – 1929“, с. Брястово; НЧ „Христо Ботев – 1920“, с. Млекарево; НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1927“, с. Прохорово и НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1926“, с. Съдиево. Направеното предложение за разпределяне на субсидията за 2016 г. беше прието с 29 гласа „за”.
След кратко обсъждане на текущи въпроси и дадената възможност за питания и обръщения, събранието бе закрито.