ЗАСЕДАНИЕ № 55/18.06.2015 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1555

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/18.06.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Нова Загора.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Велико Тошков – ПП ДПС и Сашо Стоянов – ПП РЗС, след което Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1555

 

На основание чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора приема Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Нова Загора.

 

 (Решението е прието с: 24 гласа За и 1 глас Против)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1556

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/18.06.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за дарение на недвижими имоти, предоставени за безвъзмездно ползване на Центъра за спешна медицинска помощ, гр. Сливен.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становищата представляват неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Пеньо Митев – ПП ГЕРБ, Сашо Стоянов – ПП РЗС, Георги Николов – ПП ГЕРБ, Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Станимир Русев – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1556

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 51а, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 10, т. 9 от Наредбата за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Нова Загора в качеството си на едноличен собственик на капитала на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора дава съгласие за безвъзмездно учредяване на право на ползване на държавата за срок до 10 години върху недвижими имоти - самостоятелни обекти с идентификатор по кадастралната карта на гр. Нова Загора, а именно:

- самостоятелен обект с идентификатор 51809.503.3274.1.1 от одобрената кадастрална карта на гр. Нова Загора, със застроена площ от 198,10 кв.м, на стойност 49 500 лева, и с предназначение „за здравни и лекарски услуги", включващ лекарски кабинет, манипулационна, стая за покой, диспетчер, изолатор, стая за почивка, стая на завеждащия Центъра, стая за шофьора, склад, коридор, и санитарни възли;

- самостоятелен обект гараж, с идентификатор 51809.503.3274.7.2 от одобрената кадастрална карта на гр. Нова Загора, със застроена площ 17,66 кв. ;

- самостоятелен обект гараж, с идентификатор 51809.503.3274.7.3 от одобрената кадастрална карта на гр. Нова Загора, със застроена площ 17.66 кв.м;

- самостоятелен обект гараж, с идентификатор 51809.503.3274,7,4 от одобрената кадастрална карта на гр. Нова Загора, със застроена площ 17.66 кв.м, с обща стойност 3 800 лева на трите гаража;

- самостоятелен обект гараж, с идентификатор 51809.503.3274.8.1 от одобрената кадастрална карта на гр. Нова Загора, със застроена площ 24.89 кв.м;

- самостоятелен обект гараж, с идентификатор 51809.503.3274.8.3 от одобрената кадастрална карта на гр. Нова Загора, със застроена площ 24,89 кв.м с обща на стойност 6 000 лева на двата гаража.

2. Общински съвет Нова Загора в качеството си на едноличен собственик на капитала на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора упълномощава Управителя на това търговско дружество да сключи договор за описаните в т. 1 недвижими имоти с Държавата, с условие, същите да бъдат предоставени на Центъра за спешна медицинска помощ, гр. Сливен, за срок до 10 г., в зависимост от нуждите  му във връзка с участие на ЦСМП в Европейска програма за реновация на спешните сектори в спешната помощ.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За и 1 глас Въздържал се )

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1557

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/18.06.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за поемане на дългосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по финанси и бюджет и Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становищата представляват неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Иван Иванов – ПП БСП, Пеньо Митев – ПП ГЕРБ, Сашо Стоянов – ПП РЗС, Георги Николов – ПП ГЕРБ и Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1557

 

1. Община Нова Загора да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза", изпълняван по договор № DIR-5112122-С008/17.10.2012 г сключен между Министерството на околната среда и водите и община Ямбол, община Сливен,община Нова Загора,община Тунджа и община Стралджа, по Оперативна програма „Околна среда“ приоритетна ос 2., схема Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци., при следните основни параметри:

• Максимален размер на дълга - 4 265 000 (четири милиона двеста шестдесет и пет лева);

• Валута на дълга - лева

• Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

• Условия за погасяване:

- Срок на погасяване - до 36 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

- Източници за погасяване на главницата - чрез плащания от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ DIR-5112122-С008/17.10.2012 г.

• Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.328 %,

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

• Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху постъпленията по извънбюджетната сметка на община Нова Загора, по която постъпват средствата по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122 -С008/17.10.2012 сключен между Министерството на околната среда и водите и община Ямбол, община Сливен,община Нова Загора,община Тунджа и община Стралджа.

Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Нова Загора да подготви искането за кредит, да го подаде във ФЛАГ, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване със: 17 гласа За, 5 гласа Против и 1 глас Въздържал се)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1558

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/18.06.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за актуализация на бюджет "държавни дейности ”, бюджет „местни дейности”, бюджет „държавни дейности, дофинансирани с местни приходи” на Община Нова Загора и Списъка за капиталови разходи към 30.06.2015 г.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата представляват неразделна част от настоящия протокол.)

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП РЗС, след което Общинският съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1558

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА,чл. 124 ал.2, ал.З от ЗПФ и чл.37 ал.1, ал.2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане , изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора

1. Общински съвет - Нова Загора актуализира бюджет”държавни дейности ”, бюджет „местни дейности” и бюджет „държавни дейности, дофинансирани с местни приходи”, съгласно Приложение №1.

2. Общински съвет — Нова Загора актуализира Списъка за капиталови разходи на община Нова Загора за 2015 г. съгласно Приложение № 2

3. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да извърши актуализация на бюджета и Списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора за 2015 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване със: 17 гласа За и 7 гласа Въздържали се)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1559

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/18.06.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

             Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за допълване на Програма за управление и разпореждане с общински имоти в Община Нова Загора за 2015 г. и отдаване под наем на язовир „Бадем дере", публична общинска собственост, находящ се в землищата на с. Брястово и с. Караново.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            ((Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1559

 

1. На основание 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общинският съвет - Нова Загора допълва Приложение No 1 към Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Нова Загора за 2015 г. - имоти, които Общината възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, както следва:

Точка              Описание на имота

309                  Язовир „Бадем дере" с площ 175,066 дка, съставляващ ПИ № 000269 по КВС на землището на с. Брястово и ПИ № 000158 по КВС на землището на с. Караново, АОС № 3319 от 13.02.2015 г.

2. На основание 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 4, ал. 1 от ЗСН, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ в община Нова Загора, Общинският съвет - Нова Загора разрешава отдаване под наем за срок от десет години на язовир „Бадем дере", за който е съставен АОС № 3319/13.02.2015 г.

3, Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на язовира и да сключи договор със спечелилия участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За и 1 глас Въздържал се)

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1560

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/18.06.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем на язовир „Кара дере", публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Еленово.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1560

 

1. На основание 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 4, ал. 1 от ЗСН, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ в община Нова Загора, Общинският съвет - Нова Загора разрешава отдаване под наем за срок от десет години на язовир „Кара дере" с площ 25,898 дка, съставляващ имоти №№ 000027 и 000028 по КВС на землището на с. Еленово, за който е съставен АОС № 1058/06.08.2004 г.

2. Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на язовира, и да сключи договор със спечелилия участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1561

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/18.06.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир в м. „Брястова кория", съставляващ имот № 000053 по КВС на землището на с. Богданово, за който е съставен АОС № 1382/31.01.2006 г., за аквакултури и свързаните с тях дейности.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1561

 

На основание чл. 67, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. "6" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава своето съгласие Кметът на община Нова Загора да издаде разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир в местността „Брястова кория", съставляващ имот № 000053 по КВС на землището на с. Богданово, община Нова Загора, за който е съставен Акт за публична общинска собственост № 1382/31.01.2006 г., на наемателя на обекта „Камелия фиш" ООД със седалище гр. Раднево, област Стара Загора, за срока на действие на договор № 449/19.05.2015 г. за отдаване под наем на язовира - до 29.05.2025 г.

 

 (Решението е прието с 25 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1562

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/18.06.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - „РИБАРНИК", съставляващ имоти №№ 000356 и 000357 по КВС на землището на с. Коньово, за който е съставен АОС № 356/10.05.2000 г., за аквакултури и свързаните с тях дейности.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол).

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1562

 

На основание чл. 67, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. "б" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава своето съгласие Кметът на община Нова Загора да издаде разрешително за ползване на повърхностен воден обект - „Рибарник", съставляващ имоти №№ 000356 и 000357 по КВС на землището на с. Коньово, община Нова Загора, за който е съставен Акт за публична общинска собственост № 356/10.05.2000 г., на наемателя на обекта „Годис - 2007" ЕООД със седалище гр. Нова Загора, област Сливен, за срока на действие на договор № 472/25.05.2015 г. за отдаване под наем на рибарника - до 27.05.2025 г.

 

 (Решението е прието с 25 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1563

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/18.06.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за възстановяване правото на собственост по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) на ПИ 000247 по КВС на с. Крива круша.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1563

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, във връзка с чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, решение № 1/05.11.1992 г. на Поземлена комисия - гр. Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора предоставя на ОС „Земеделие” гр. Нова Загора поземлен имот № 000247 е площ 0,159 дка и НТП „НМ извън регулация” по КВС на с. Крива круша, за възстановяване на наследниците на Диньо Дочев Костадинов.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1564

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/18.06.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за възстановяване правото на собственост по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) на ПИ № 028023 и ПИ 028024 по КВС на с. Новоселец.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1564

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, във връзка с чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, решение № 3/06.10.1992 г. на Поземлена комисия - гр. Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора предоставя на ОС „Земеделие” гр. Нова Загора поземлен имот № № 028023 с площ 0,804 дка и НТП „нива”, III кат., м. „До село” и поземлен имот № 028024 с площ 2,660 дка и НТП „нива”, III кат., м. „До село” по КВС на с. Новоселец, за възстановяване на наследниците на Димитьр Кръстев Иванов.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1565

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/18.06.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за ликвидиране на съсобственост между Община Нова Загора и Мехмед Юсеин Мехмед, чрез покупко-продажба в ПИ с идентификатор 51809.504.2328.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1565

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в ПИ с идентификатор 51809.504.2328 представляваща 3/326 ид.ч. (три от триста двадесет и шест ид.ч.), съставляващи част от ПИ с идентификатор 51809.504.2328 на Мехмед Юсеин Мехмед

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 210,00 (двеста и десет) лв, без включен ДДС, за продажба на частта на Община Нова Загора в ПИ с идентификатор 51809.504.2328, представляваща 3/326 ид.ч.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за покупко-продажба с Мехмед Юсеин Мехмед.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1566

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/18.06.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за пристрояване в имот - частна общинска собственост с идентификатор 51809.504.2221 (УПИ И, кв. 98 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1566

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 1 870,00 (хиляда осемстотин и седемдесет) лв. за учредяване право на пристрояване с площ от 26,00 кв.м в имот - частна общинска собственост е идентификатор 51809.504.2221 (УПИ II, кв. 98 по ПУП на гр. Нова Загора), адм. адрес: пл. "Свобода" № 3, гр. Нова Загора, по реда на чл. 38, ал. 2 от ЗОС на ЕТ „Ивозет”.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1567

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/18.06.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба чрез публичен търг на поземлен имот – частна общинска собственост - № 177, местност „Ценино-изток”, с. Ценино, общ. Нова Загора.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1567

 

На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24. ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 260.00 (двеста и шестдесет) лв., за продажба чрез публичен търг на ПИ № 177 с площ 957 кв.м., местност „Ценино-изток”, с. Ценино.

 

(Решението е прието след поименно гласуване със: 17 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1568

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/18.06.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба чрез публичен търг на поземлен имот – частна общинска собственост - № 178, местност „Ценино-изток”, с. Ценино, общ. Нова Загора.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е       

№ 1568

 

На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 200.00 (двеста) лв., за продажба чрез публичен търг на ПИ № 178 е площ 725 кв.м., местност „Ценино-изток”, е. Ценино.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1569

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/18.06.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба чрез публичен търг на поземлен имот – частна общинска собственост - № 179, местност „Ценино-изток”, с. Ценино, общ. Нова Загора.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1569

 

На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 230.00 (двеста и тридесет) лв., за продажба чрез публичен търг на ПИ № 179 с площ 840 кв.м., местност „Ценино-изток”, с. Ценино.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 16 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1570

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/18.06.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот, съставляващ УПИ VIII, кв. 28 по ПУП на с. Езеро.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1570

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2015 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 92 - УПИ VIII, кв. 28 по ПУП на с. Езеро, с площ 650 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на УПИ VIII, кв. 28 по ПУП на с. Езеро, е площ от 650 кв.м. и отреждане "за жилищни нужди".

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 2 000,00 (две хиляди) лв., без включен ДДС за продажба чрез публичен търг на УПИ VIII, кв. 28 по ПУП на с. Езеро, с площ от 650 кв.м. и отреждане "за жилищни нужди".

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга.участник.

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1571

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/18.06.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ с идентификатор 51809.27.5, м. "Дурак чешма" по КККР на гр. Нова Загора.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Иван Иванов – ПП БСП и Сашо Стоянов – ПП РЗС, след което Общинският съвет след проведено гласуване с: 5 гласа За, 7 гласа Против и 13 гласа Въздържали се прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1571

 

Общински съвет - Нова Загора НЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ с идентификатор 51809.27.5, м. "Дурак чешма" по КККР на гр. Нова Загора.

 

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1572

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/18.06.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ с идентификатор 51809.27.275, м. "Дурак чешма" по КККР на гр. Нова Загора.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет след проведено гласуване с: 2 гласа За, 9 гласа Против и 12 гласа Въздържали се прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1572

 

Общински съвет - Нова Загора НЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ с идентификатор 51809.27.275, м. "Дурак чешма" по КККР на гр. Нова Загора.

 

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1573

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/18.06.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Мая Русинова – Кожухарова – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ на Стефка Йорданова Василева от гр. Нова Загора.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1573

 

Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Стефка Йорданова Василева в размер на 200 лв. от общинския бюджет. Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 20 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1574

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/18.06.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Мая Русинова – Кожухарова – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ на Калинка Костадинова Стоянова от гр. Нова Загора.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1574

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Калинка Костадинова Стоянова от гр. Нова Загора, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист: