Проведе се публично обсъждане на Проекта за бюджет на община Нова Загора за 2017

На 9 януари се проведе публично обсъждане на Проекта за бюджет на община Нова Загора за 2017 г. На обсъждането присъстваха: кметът на община Нова Загора Николай Грозев; заместник – кметовете Маргарит Тодоров, Светла Стоянова и Ивайло Енев; председателят на Общински съвет Нова Загора - Георги Николов; Иванка Михова - директор дирекция „Финансова и административна дейност”;  местни медии; граждани и други.
Обсъждането бе открито от г-н Николай Грозев, който обясни, че публичното обсъждане на проекта на бюджет е важна част от бюджетната процедура и има за цел да ангажира местната общност за съставянето, приемането и изпълнението му. Градоначалникът подчерта, че продължава да работи за реконструкцията на нови улици, като  акцентира, че за първа година ще се инвестира по-голяма сума в малките населени места и четвъртокласната пътна мрежа на територията на общината.
Директор дирекция „Финансова и административна дейност” - Иванка Михова представи проекта на бюджет за 2017 г., като подчерта, че той е съобразен с фискалните правила и ограничения, определяни от Закона за публичните финанси и е в размер на 27 462 780 лв. Разработен е със съдействието на кметовете на населените места, ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет и ръководителите на бюджетни звена към общинска администрация.
Разумната финансова политика, водена от ръководството на Oбщина Нова Загора през последните години осигури финансовата стабилност на Общината. Чрез амбициозната Капиталова програма за 2017 година и добре планирания бюджет ще се постигне баланс между потребности и възможности на общината, да се решат най-неотложните проблеми на местната общност. Целта е повишаване стандарта на живот чрез съвременна инфраструктура, привлекателна жизнена среда, като същевременно се спазва финансовата дисциплина и целесъобразно се използват ресурсите.