Заседание № 18/21 декември 2016 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 282

ОТ ПРОТОКОЛ № 18/21.12.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за.одобряване промени в структурата и числеността на общинска администрация и бюджетните звена, финансирани с местни приходи от 01.01.2017 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

282

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 15 и чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Нова Загора:

1. Одобрява промени в структурата и числеността на общинска администрация и бюджетните звена, финансирани с местни приходи, съгласно Приложения №№ I и 2, и по населени места, съгласно Приложение № 3 от 01,01.2017 г.

2. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 35/22.12.2015 г., изменено и допълнено с Решение № 174/19.07.2016г. на Общински съвет гр. Нова Загора.

 

     (Решението е прието с 23 гласа За, 1 глас Против и 3 гласа Въздържали се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 283

ОТ ПРОТОКОЛ № 18/21.12.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Бюджета на Община Нова Загора, списъка за капиталови разходи и сметките за СЕС за 2016 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

283

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл. 124 ал. 2 от ЗПФ, чл.37 ал.1, ал. 2 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане , изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора одобрява изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение №1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира сметките за средства от Европейския съюз и списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и разчетите за средства от Европейския съюз на Община Нова Загора.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 284

ОТ ПРОТОКОЛ № 18/21.12.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот - публична общинска собственост - учебен полигон за кормуване, находящ се в поземлен имот с идентификатор 51809.501.5 по КККР на гр. Нова Загора (двор на Професионална гимназия по селско стопанство).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 284

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 1 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2016 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, като създава точка 118: учебен полигон за кормуване с площ 7 дка, находящ се в част от поземлен имот с идентификатор 51809.501.5 по КККР на гр. Нова Загора, АОС № 3531/15.04.2016 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем чрез публичен търг, за срок от 5 /пет/ години, на учебен полигон за кормуване с площ 7 дка, находящ се в част от поземлен имот с идентификатор 51809.501.5 по КККР на гр. Нова Загора, по предварително изготвен график, съгласуван е Директора на Професионална гимназия по селско стопанство, гр. Нова Загора.

3. Общински съвет - Нова Загора приема начална цена за отдаване под наем на гореописания имот, в размер на 50,00 лв. /петдесет лева/ месечно, без включен ДДС.

4. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 285

ОТ ПРОТОКОЛ № 18/21.12.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изразяване на предварително съгласие за учредяване на сервитут на разпределителен газопровод, във връзка с реализиране на ПУП - парцеларен план за обект „Газоснабдяване на Община Нова Загора”, подобект „Разпределителен газопровод извън границите на урбанизираната територия на Община Нова Загора, землище с. Новоселец”.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ и Георги Мангъров – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 285

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 4 и ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и във връзка с реализиране на ПУП - парцеларен план за обект „Газоснабдяване на Община Нова Загора”, подобект „Разпределителен газопровод извън границите на урбанизираната територия на Община Нова Загора, землище с. Новоселец”, Общински съвет - Нова Загора дава предварително съгласие със срок на валидност пет години за прокарване на трасето и учредяване на сервитут на разпределителния газопровод за газоснабдяване на „Мини Марица-изток” ЕАД, Рудник Трояново Север върху общински поземлени имоти, както следва:

№        ПИ №            землище                  НТП                                 засегната площ дка

1          000217   с. Новоселец      за селскостопански, горски,

                                                   ведомствен път                                         1,095

2          056018   с. Новоселец    за селскостопански, горски,

                                                  ведомствен път                                         0,761

3          000417   с. Новоселец      пасище                                                        0,326

4          000214   с. Новоселец      за селскостопански, горски,

                                                     ведомствен път                                         0,012

5          000283   с. Новоселец      за местен път                                             0.264

6          000421   с. Новоселец     пасище                                                         0,273

7          000420   с. Новоселец     пасище                                                         1,416

8          000280   с. Новоселец      пасище                                                        0,897

9          000285   с. Новоселец      пасище                                                        0,829

10       064029   с. Новоселец      за селскостопански, горски,

                                                  ведомствен път                                             0.347

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За, 2 гласа Против и 4 гласа Въздържали се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 286

ОТ ПРОТОКОЛ № 18/21.12.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за. изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект „Газоснабдяване на Община Нова Загора", подобект „Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на Община Нова Загора землище с. Новоселец, общ. Нова Загора".

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология и Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ и Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 286

 

На основание чл.124а ал.1 от ЗУТ Общински съвет - Нова Загора разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект „Газоснабдяване на Община Нова Загора", подобект „Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на Община Нова Загора землище с. Новоселец, общ. Нова Загора".

 

            (Решението е прието с: 16 гласа За, 2 гласа Против и 10 гласа Въздържали се)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 287

ОТ ПРОТОКОЛ № 18/21.12.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 278/29.11.2016 г. на Общински съвет Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 287

 

На основание чл. 62, ал, 2 от АПК, чл. 13 и чл. 14, т. 3 от Закона за общинския дълг, Общински съвет Нова Загора поправя допусната фактическа грешка в Решение № 278/29.11.2016 г. в частта му относно параметрите на общинския дълг - лихвени плащания, както следва: Лихвеният процент се формира от тримесечния СОФ1/БО плюс надбавка 1,18 пункта.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 288

ОТ ПРОТОКОЛ № 18/21.12.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за.отпускане на еднократна финансова помощ на Димитринка Йорданова от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 288

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Димитринка Стоянова Йорданова, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За и 1 глас Против)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 289

ОТ ПРОТОКОЛ № 18/21.12.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Антоанета Чернева от гр. Нова Загора..

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 289

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Антоанета Янкова Чернева, в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 290

ОТ ПРОТОКОЛ № 18/21.12.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Миленка Кръстева от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 290

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Миленка Димитрова Кръстева, в размер на 150 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист: