Заседание № 17/29 ноември 2016 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 267

ОТ ПРОТОКОЛ № 17/29.11.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне на имоти частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Пепа Беева – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 267

 

На основание чл. 9 ал. 2 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет определя имотите частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

1. Общински съвет Нова Загора приема списъка на обекти, частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане през 2016 год. съгласно Приложение №1.

2. Общински съвет Нова Загора приема списъка на обекти, частна общинска собственост, отдадени под наем, които подлежат на задължително застраховане през 2016 год., за които застрахователните вноски са за сметка на наемателите, съгласно Приложение № 2.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 268

ОТ ПРОТОКОЛ № 17/29.11.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Бюджета на Община Нова Загора, списъка за капиталови разходи и сметките за СЕС за 2016 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата представляват неразделна част от настоящия протокол)

В станалите разисквания взеха участие Пепа Беева – ПП БСП и Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 268

 

На основание чл.21 ал.1 т,6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от ЗПФ, чл.37 ал.2, чл. 47 и чл. 49 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира Списъка за капиталови разходи на община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора актуализира Сметките за средствата от ЕС, съгласно Приложение № 3.

4. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета, Списъка за капиталови разходи и Сметките за средствата от ЕС за 2016 г.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За и 5 гласа Въздържали се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 269

ОТ ПРОТОКОЛ № 17/29.11.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за дейността на читалищата в Община Нова Загора и Програма за развитие на читалищната дейност в община Нова Загора за 2017 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 269

 

1. Общински съвет - Нова Загора приема „Програма за развитие на читалищната дейност в община Нова Загора за 2017 г.”

2. Общински съвет - Нова Загора упълномощава кмета на общината да сключи договори с народните читалища за финансово обезпечаване на програмата за дейности с общинско, регионално и национално значение от Общинския бюджет.

 

            (Решението е прието с 24 гласа За и 2 гласа Против)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 270

ОТ ПРОТОКОЛ № 17/29.11.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за издаване на разрешително за ползване за аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - язовир „СВИНАРНИКА" в землището на с. Новоселец, за който е съставен АОС № 281/14.01.2000 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 270

 

На основание чл. 67, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. "б" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава своето съгласие Кметът на община Нова Загора да издаде разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Свинарника", съставляващ имот № 000152 по КВС на землището на с. Новоселец, община Нова Загора, за който е съставен Акт за публична общинска собственост № 281/14.01.2000 г., на наемателя на обекта „Агрориб" ЕООД със седалище гр. Нова Загора, за срока на действие на договор № 811/03.11.2015 г.

 

            (Решението е прието с 27 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 271

ОТ ПРОТОКОЛ № 17/29.11.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за учредяване на безвъзмездно право на строеж на Министерството на здравеопазването за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - Сливен, филиал гр. Нова Загора, за изграждане на паркинг и навес за линейки в ПИ 51809.503.3274 - частна общинска собственост.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 271

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37, ал. 4, т. 2, ал. 6, т. 1 от ЗОС и чл. 35, ал. 1, т, 2 и чл. 36, ал. 2, т. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора учредява в полза на Министерството на здравеопазването безвъзмездно право на строеж с площ 170 кв.м. (в т.ч. за козирка 35 кв.м., за навес за линейки 45 кв.м., за дизелов генератор 10 кв.м., за паркинг 80 кв.м.) в имот с идентификатор 51809.503.3274 (УПИ I, кв. 184 по ПУП на гр. Нова Загора)

2. Общински съвет Нова Загора, упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на строеж с Министерството на здравеопазването.

3. На основание чл. 60 от АПК и предвид крайния срок за кандидатстване по проекта да бъде допуснато предварително изпълнение на Решението.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 272

ОТ ПРОТОКОЛ № 17/29.11.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, с идентификатор 51809.504.2763 (УПИ XII, кв. 120 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 272

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 12 700,00 (дванадесет хиляди и седемстотин) лв., без включен ДДС за продажба на общински недвижим имот, с идентификатор 51809.504.2763 (УПИ XII, кв. 120 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ 435 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), на Ганка Маринова Атанасова, по реда чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 273

ОТ ПРОТОКОЛ № 17/29.11.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

                        Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост - № 022054 по КВС на с. Асеновец.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 273

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2016г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 63 - № 022054 с площ 2,501 дка и начин на трайно ползване „лозе”, V кат., м. „Дермен дере”, с. Асеновец, АОС № 1497/15.03.2006г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот с площ, частна общинска собственост, представляващ ПИ № 022054 с площ 2,501 дка и начин на трайно ползване „лозе”, V кат., м. „Дермен дере”, с. Асеновец,

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 2 380.00 (две хиляди триста и осемдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на ПИ № 022054 с площ 2,501 дка и начин на трайно ползване „лозе”, V кат., м.,Дермен дере”, с. Асеновец.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 274

ОТ ПРОТОКОЛ № 17/29.11.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост - № 119131 по КВС на с. Кортен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 274

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2016г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 62 - № 119131 с площ 0,601 дка и начин на трайно ползване „лозе”, V кат., м. „Сарандев мост”, е. Кортен, АОС № 3699/15.09.2016 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот с площ, частна общинска собственост, представляващ ПИ № 119131 с площ 0,601 дка и начин на трайно ползване „лозе”, V кат., м. „Сарандев мост”, с. Кортен.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 600.00 (шестстотин) лв. за продажба чрез публичен търг на ПИ № 119131 с площ 0,601 дка и начин на трайно ползване „лозе”, V кат., м. „Сарандев мост”, с. Кортен.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 275

ОТ ПРОТОКОЛ № 17/29.11.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска собственост - помещение с площ 5,40 кв.м, находящо се в сграда “Здравен дом”, УПИ V-217, кв. 22 по ПУП на с. Съдиево.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 275

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - помещение с площ 5,40 кв.м, находящо се в сграда “Здравен дом”, УПИ V-217, кв. 22 по ПУП на с. Съдиево за офис, чрез публичен търг за срок от 5 години.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 276

ОТ ПРОТОКОЛ № 17/29.11.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение относно упълномощаване на представител в Общото събрание на „В и К – Сливен“ ООД, гр. Сливен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 276

 

            1. На основание чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от НУПСОВОЧКТД, Общински съвет Нова Загора избира Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на "В и К-Сливен" ООД, гр. Сливен, което ще се проведе на 06.12.2016 г. от 11:00 часа в гр. Сливен.

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред на общото събрание така, както прецени, в съответствие със законодателството на Република България.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 277

ОТ ПРОТОКОЛ № 17/29.11.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за имот с № 068010 в землището на с. Любенец с ЕКАТТЕ 44505, общ. Нова Загора в местността "АЗМАКА" с НТП: Временно неизползваема ливада.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология и Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

По предложението се изказа Георги Мангъров – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 277

 

            Общински съвет Нова Загора връща за доработване Предложение за Изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за имот с № 068010 в землището на с. Любенец с ЕКАТТЕ 44505, общ. Нова Загора в местността "АЗМАКА" с НТП: Временно неизползваема ливада.

 

            (Решението е прието с: 25 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 278

ОТ ПРОТОКОЛ № 17/29.11.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно поемане на дългосрочен общински дълг.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Димитър Бънов – ПП БСП, Пепа Беева – ПП БСП, Янка Симеонова – ПП ГЕРБ, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Стоян Пенев – ПП АТАКА, Сергей Радилов – ПП ГЕРБ, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, Сашо Стоянов – ПП НФСБ и Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 278

 

1. Ha основание чл. З т.7 , чл. 4 т.1 и 2 и чл. 13 от Закона за общинския дълг Общински съвет - Нова Загора приема поемането на нов дългосрочен общински дълг при следните параметри:

 • Максимален размер на дълга 8 000 000 лв.
 • Валута на дълга - лева
 • Вид на дълга - дългосрочен банков кредит
 • Срок на дълга 120 месеца
 • Срок на усвояване, сумата за рефинансиране веднага след сключване на договора а оставащата част до две години, като усвояването на траншове съвпадат с плащанията към изпълнителите.
 • Условия за погасяване - на равни месечни вноски.
 • Лихвен процент - формиран от месечния СОФИБОР плюс надбавка от 1,18 пункта
 • Начин на обезпечаване - бъдещи собствени приходи на общината и общата изравнителна субсидия за периода 2017 - 2027 г.
 • Без такси и комисионни по обслужване на дълга.
 • Без санкции за предсрочно погасяване
 • Без наказателни лихви при просрочие на главница и /или лихва.
 • Без допълнителни задължения за общината, свързани с банковото обслужване.

2. Общински съвет-Нова Загора приема предназначението на кредита да бъде за:

 • Рефинансиране на съществуващи дългосрочни кредити - 4 072 253 лв.
 • РВВМ на ул. „Минко Балкански"                                              - 180 000 лв.
 • Основен ремонт на ул. „Минко Балкански”                           - 520 000 лв.
 • Основен ремонт на ул. „Марица” от ул.” П.Енев”

до ул. „Първи май”                                                                      - 32 000 лв.

 • Основен ремонт на ул. „Тодор Каблешков”

от ул."П.Енев“ до ул. „Първи май”                                           - 25 000 лв.

 • Основен ремонт на ул. „Първи май”

от ул."Кънчо Чамов „ до ул. „Цар Самуил”                             - 95 000 лв.

 • Основен ремонт на площад „Търговски"                               - 148 000 лв.
 • Основен ремонт на ул. „Съби Димитров”                             - 300 000 лв.
 • Основен ремонт на ул. „Христо Ботев”                                  - 997 747 лв.
 • Основен ремонт на ул. „Кънчо Чамов”                                   - 730 000 лв.
 • Основен ремонт на ул. „Янко Сакъзов”                                  - 350 000 лв.
 • Основен ремонт на ул. „Димитър Благоев”                          - 150 000 лв.
 • Благоустрояване на междубл. пространство в ЖК ’’Загоре” - 300 000 лв.
 • Основен ремонт сграда музей                                                 - 100 000 лв.

3.Общински съвет -Нова Загора възлага на кмета на общината да проведе процедура за избор на финансова институция.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За, 3 гласа Против и 3 гласа Въздържали се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 279

ОТ ПРОТОКОЛ № 17/29.11.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на персонална пенсия на Славка Василева Славова.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 279

 

            Общински съвет Нова Загора предлага на Министерския съвет на Република България, на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване да бъде отпусната персонална пенсия на:

 

            Славка Василева Славова с ЕГН

 

            (Решението е прието с 27 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 280

ОТ ПРОТОКОЛ № 17/29.11.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Желязко Александров Желязков от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 280

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Желязко Александров Желязков, в размер на 300 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 281

ОТ ПРОТОКОЛ № 17/29.11.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за изразяване на становище за опрощаване на дължими вземания на Димитър Славов Димитров.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Желязко Милев – ПП ДНБ, Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора и Мария Данева – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 281

 

След направените разисквания по постъпилата административна преписка от Комисията по опрощаванията към Администрацията на Президента на Република България, Общински съвет - Нова Загора приема, че задължението на Димитър Славов Димитров с ЕГН ======= от гр.. Нова Загора, ул. „Мур" № 6 към бюджета на Община Нова Загора може да бъде заплатено от него и не следва да се опрощава.

 

            (Решението е прието с 22 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист: