Заседание № 16/11 ноември 2016 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 266

ОТ ПРОТОКОЛ № 16/15.11.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за избор на временно изпълняващ длъжността управител на МБАЛ „Св. Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова Загора.

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Желязко Милев – ПП ДНБ, Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, Пепа Беева – ПП БСП, Сергей Радилов – ПП ГЕРБ, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, Стоян Пенев – ПП АТАКА, Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Георги Мангъров – ПП ГЕРБ, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, д-р Станка Иванова и Константин Тачев – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 266

 

1. На основание чл. 28, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за упражняване правата на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Нова Загора освобождава д-р Динко Кръстев Иванов от длъжността управител на МБАЛ „Св. Петка Българска" ЕООД гр. Нова Загора.

2. Общински съвет - Нова Загора не освобождава от отговорност д-р Динко Кръстев Иванов, като управител на МБАЛ „Св. Петка Българска" ЕООД за дейността му за времето, през което е изпълнявал длъжността управител.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 10, т. 5 от Наредбата за реда за упражняване правата на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Нова Загора избира за управител на МБАЛ „Св. Петка Българска" ЕООД д-р Станка Николова Иванова, който да изпълнява тази длъжност за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс, проведен по реда и условията на Закона за лечебните заведения и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

4. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Община Нова Загора да сключи договор за управление с управителя в 7 (седем) дневен срок от вземане на настоящото решение и определя възнаграждение, в размер на 280 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в МБАЛ „Св. Петка Българска" ЕООД.

5. Общински съвет Нова Загора възлага на управителя да сключи с РЗОК гр. Сливен договор по чл. 59, ал. 1 от 330.

6. Общински съвет - Нова Загора възлага на управителя на МБАЛ „Св. Петка Българска" ЕООД да впише промяната в Търговския регистър.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист: