Природата на община Нова Загора

Климат

Територията на Новозагорска община обхваща географски район с умерен континентален климат.  Средногодишната температура на въздуха е около 12 градуса С.  През зимата средномесечните температури са положителни – 1.2 градуса С.  Зимата е мека и суха, лятото сравнително горещо – 23.2 градуса С средномесечна температура през летните месеци.  Есента е по-продължителна от пролетта.  Валежите са ограничени. 
 

  Водни ресурси:

Водните ресурси на Новозагорска община не са големи.  Върху тяхното количество влияят непостоянния режим на реките, ограничените валежи през летните месеци и голямата замърсеност на речните, езерните и язовирните води.Основен воден ресурс е р.Тунджа, най-големия приток на река Марица, с водосборен басейн около 7880 кв.км.  Голямо богатство представляват обилните грунтови води в алувиалните отложения на р.Тунджа и притоците й.

 

 

Водите й се използват предимно за напояване, като за целта са изградени множество помпени станции и водохващания. Освен река Тунджа, на територията на Новозагорска община се намира и река Блатница.  На река Тунджа е изграден язовир Жребчево, който е с обем над 400 млн. куб.м и също се използва предимно за напояване. 

 

 

В района на Новозагорска община има и минерален извор около село Баня.  Изградени са минерални бани за неговото използване.  Същесвува потенциал за изграждане на солидна материално-техническа база за пълноценно използване на това безценно природно богатство.

Почви:

Характеристиката на поземления ресурс на общината е един от факторите, оказващ влияние върху развитието на селското стопанство.  Почвеното разнообразие в Новозагорска община е голямо.  Най-характерни са карбонатните черноземни смолници и типичните черноземни смолници, северно от Свети Илийските възвишения.