Местни данъци и такси

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Нова Загора уведомява заинтересованите лица, че с Решение № 6450/28.06.2022 г. по административно дело № 158/2022 г. по описа на Върховния административен съд е отменено Решение № 185/19.08.2020 г. на Общински Съвет Нова Загора, с което е приета план-сметката за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Нова Загора през 2021 г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021 г.
С оглед на това, и на основание 128, ал. 1 във връзка с чл. 129, ал. 1 от ДОПК заинтересованите лица могат да подадат заявление за прихващане или възстановяване в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Нова Загора. Образец на заявлението може да изтеглите от ТУК

Съобщение на НАП относно Данъчна кампания 2022 г.

Местните данъци и такси към Нова Загора вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ.
Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.

  

 

 

 

На вниманието на данъчно задължените лица, извършващи таксиметров превоз на пътници
На основание чл. 107 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 година, за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Нова Загора за 2021 г., данъчно задължените лица заплащат годишен данък върху таксиметров превоз на пътници, в размер на 300,00 /триста/ лв.

 

Списък на физически и юридически лица, освободени от такса битови отпадъци за 2022 г.

Плащания

Проверка на дължими суми за 2022 година

Съобщения

Формуляри