Местни данъци и такси

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Нова Загора уведомява заинтересованите лица, че с Решение № 6450/28.06.2022 г. по административно дело № 158/2022 г. по описа на Върховния административен съд е отменено Решение № 185/19.08.2020 г. на Общински Съвет Нова Загора, с което е приета план-сметката за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Нова Загора през 2021 г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021 г.
С оглед на това, и на основание 128, ал. 1 във връзка с чл. 129, ал. 1 от ДОПК заинтересованите лица могат да подадат заявление за прихващане или възстановяване в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Нова Загора. Образец на заявлението може да изтеглите от ТУК

Съобщение на НАП относно Данъчна кампания 2023 г.

Местните данъци и такси към Нова Загора вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ.
Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.

  

 

 

 

Списък на физически и юридически лица, освободени от такса битови отпадъци за 2023 г.

Плащания

Проверка на дължими суми за 2023 година

Съобщения

Формуляри