Постоянни комисии

 

Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

 • Георги Николов Николов - Председател;
 • Кремена Руменова Петрова - Секретар;
 • Щерьо Митев Щерев;                                                     
 • Андония Тодорова Спасова;
 • Анна Крумова Добрева;
 • Пенка Христова Калина – Колева;
 • Мария Петкова Иванова – Данева;
 • Димитър Лалев Ковачев;
 • Стоянка Митева Бонова.

Постоянна комисия по финанси и бюджет:

 • Цветана Петкова Рашева - Председател;
 • Светлана Андреева Иванова - Секретар;
 • Анна Крумова Добрева;
 • Георги Николов Николов;
 • Захари Христов Захариев;
 • Нейчо Минчев Минчев;
 • Слав Ангелов Илиев;
 • Димитър Лалев Ковачев;
 • Наталия Иванова Стефанова – Арнаудова

Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология:

 • Нейчо Минчев Минчев - Председател;
 • Станимир Ташев Русев - Секретар;
 • Иван Игнатов Иванов;
 • Димитрина Неделчева Димитрова;
 • Мария Енева Мартинова;
 • Георги Николов Николов;
 • Асен Божидаров Русев;
 • Динко Иванов Динев;
 • Кремена Руменова Петрова

Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт:

 • Наталия Иванова Стефанова -  Арнаудова - Председател;
 • Севдалина Атанасова Борносузова - Секретар;
 • Стоян Петров Петров;
 • Василена Антониева Костадинова;
 • Иван Игнатов Иванов;
 • Димитрина Неделчева Димитрова;
 • Диян Колев Колев;
 • Слав Ангелов Илиев;
 • Снежана Георгиева Колева.

Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания:

 • Андония Тодорова Спасова - Председател;
 • Димитрина Неделчева Димитрова - Секретар;
 • Севдалина Атанасова Борносузова;
 • Пенка Христова Калина – Колева;
 • Асен Божидаров Русев;
 • Мария Петкова Иванова – Данева;
 • Снежана Георгиева Колева;
 • Стоянка Митева Бонова;
 • Стоян Петров Петров.

Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации:

 • Диян Колев Колев - Председател;
 • Захари Христов Захариев - Секретар;
 • Севдалина Атанасова Борносузова;
 • Цветана Петкова Рашева;
 • Щерьо Митев Щерев;
 • Нейчо Минчев Минчев;
 • Динко Иванов Динев;
 • Крум Ангелов Георгиев;
 • Румен Христов Христов

Постоянна комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

 • Василена Антониева Костадинова - Председател;
 • Пенка Христова Калина – Колева - Секретар;
 • Цветана Петкова Рашева;
 • Мария Енева Мартинова;
 • Захари Христов Захариев;
 • Светлана Андреева Иванова;
 • Румен Христов Христов;
 • Крум Ангелов Георгиев;
 • Станимир Ташев Русев.