Общинска икономика

ПРОМИШЛЕНОСТ

Общо 921 са работещите фирми в индустрията на общината, като по-голяма част от тях са в частния сектор. 

На територията на община Нова Загора развиват дейност фирми като:
„ЗММ” ООД, която произвежда металорежещи машини и е световно известна с качеството си на продукцията си;

ЗММ Нова Загора ЗММ Нова Загора

Град Нова Загора е почти напълно газифициран, което създава отлични условия за бизнес от гледна точка ниската цена на природния газ.
С най-голямо значение за развитието на текстилната промишленост, през последните години, е крупният инвеститор в лицето на концерна „Синтерама България” ЕООД. Предмет на дейност  е производство и пласмент на текстилни изделия. Продукцията му захранва част от потребностите на други поделения, останалата част се изнася в чужбина. Във фирменият клон работят 175 души.
Най-големи производители на вина на територията на Община. Нова Загора са двете фирми – “Винпром” АД гр. Русе - изба с. Кортен и “Вини” гр. Сливен - изба гр. Нова Загора.
Избата в с. Кортен произвежда висококачествени вина, ракии и други алкохолни напитки. Продукцията е предназначена както за вътрешния, така и за външния пазар. Петдесет и два процента от собствеността е частна.
Продукцията на “Вини” гр. Сливен - изба Нова Загора, е предназначена основно за вътрешния пазар. Изнася продукция в Англия, Германия и Скандинавските страни. В избата постоянно работят 23 души, но през кампанията по прибиране на гроздето нарастват до 50 души.
Тенденция в общината през последните години е  много млади фермери да инвестират в създаването на нови лозови насаждения, които ще осигурят суровина за винопроизводството в бъдеще.
Фирма “Палиррия-България” ЕООД гр. Нова Загора е основен производител на консервирани зеленчуци. Готовата продукция е предназначена главно за износ. Изнася се продукция за страните от ЕС, САЩ, Канада, Австрия. Капиталът на фирмата е собственост на гръцкото акционерно дружество “Палиррия-Сулиотис”. Работещите  във фирмата са над 400 души.
Производство на млечни продукти се извършва главно от “Минчеви” ООД, с. Кортен и ЕТ “Диана - МИ - Минчо Иванов”, с. Кортен.
Утвърдени фирми за производство на месо и месни продукти на територията на гр. Нова Загора са: ЕТ “Ива-Крис-Стайко Иванов”, "Минчеви" ООД, ЕТ “МИМ-Слав Данев” и други. Произовдството и реализацията на фураж и фуражни изделия е представена главно от ЗК "Ленд О'лейк" и "Градус 2" ООД.
На територията на град Нова Загора е разположена производствената база на "Маги Мебел груп" ООД.

Градус Complex RIO

 


СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Земеделската територия обхваща 51,5% от територията на общината, а горските площи са 39,9%.
По начин на трайно ползване земеделските земи се разделят на: ниви, лозя и трайни насаждения.
По последни данни 31.12.2003 г. в Община Нова Загора земеделските земи, възстановени по ЗСПЗЗ имат следното разпределение:
    І. Обща площ на земеделските земи – 640 336 дка.
    ІІ. Обща обработваема земя – 553 841 дка, или 86,49% от общата земеделска земя.
    1. Ниви – 528 511 дка, или 82,54% от общата земеделска земя;
    2. Лозя – 32 337 дка, или 5,05%;
    3. Трайни насаждения – 5 923 дка, или 0,92 %.
    ІІІ. Ливади и пасища 73 565 дка, или 11,49%.
    ІV. Обща площ на необработваемите земи – 12 930 дка или 2,02%; в това число: пустеещи земи – 3 009 дка и изоставени земи – 9 921 дка.
Площта, която заемат обработваемите земи в Община Нова Загора е 553 841 дка, която е 86,49% от общата площ на земеделските земи и 63,16% от общата територия на  общината.
Общината има добри традиции в този отрасъл на икономиката. През 80-те години на миналия век тя е била от най-големите производители на селскостопанска продукция в Югоизточния район на България. В структурата на селскостопанската продукция растениевъдството е заемало 58%, срещу 42% на животновъдството. Добивите на пшеница, царевица, грозде и други са били над средните за страната.
Растениевъдството има важно значение за земеделието в региона. Зърнените култури заемат 66% от обработваемата земя, като най голям дял имат пшеницата и ечемикът. Продукцията им се оценява на около 17 млн. лв. годишно. Доходите получавани от слънчогледа са добри и земеделските производители отделят все по- големи площи за отглеждането му. Доходите от него възлизат на 7 млн. лв. годишно.
Условията за отглеждане на винени и десертни сортове лозя в община Нова Загора са добри и относителната рентабилност на производството е висока. Общите площи заети с лозя  са около 2600 дка. От овощните видове с най – голямо значение са прасковите, черешите, ябълките и сливите.