Документи

План за действие на Община Нова Загора в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021-2023г.)

Общ устройствен план на община Нова Загора

Отчети на Община Нова Загора съгласно чл. 71 от НУРП на средства за компенсиране за обществените пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове:

Отчет за 2023 г. на Община Нова Загора съгласно чл. 71 от НУРП на средства за компенсиране за обществените пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове

Отчет за 2022 г. на Община Нова Загора съгласно чл. 71 от НУРП на средства за компенсиране за обществените пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове

Отчет за 2021 г. на Община Нова Загора съгласно чл. 71 от НУРП на средства за компенсиране за обществените пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове

Отчет за 2020 г. на Община Нова Загора съгласно чл. 71 от НУРП на средства за компенсиране за обществените пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове

Правила и нормативи за прилагане на общия устройствен план и правила и нормативи за устройство и режими на опазване на защитени територии с културно-историческо наследство

Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив в Общинска администрация Нова Загора

Годишен отчет за изпълнението на ЗЕВИ 2022 г.

Годишни отчети за изпълнението на плановете по чл. 12 от ЗЕЕ за 2023г.

Органограма

Устройствен правилник

Етичен кодекс за поведение на служителите от Общинска администрация - Нова Загора

Вътрешни правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица

Харта на клиента

Решение № 916/19.09.2013 на ОбС Нова Загора относно Общински план за развитие

План за интегрирано развитие на Община Нова Загора за периода 2021-2027 година /ПИРО/

План за интегрирано развитие на Община Нова Загора (2021-2027 г.) - Актуализация 2023 г.

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяваеми източници и биогорива 2014-2024 г. (дългосрочна)

Практически препоръки за опазване на децата и юношите в пътното движение

Програма за енергийна ефективност на Община Нова Загора за периода 2021-2027 година 

Краткосрочна програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници за 2021-2023 г.