Администрация

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

гр. Нова Загора, ул. "24-ти май" No 1, БУЛСТАТ BG 000590597
РАБОТНО ВРЕМЕ
ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ  8.00 - 17.00 часа
КАСА - 8.00 - 16.00 часа

 

Секретар на Община Нова Загора

Лична информация
Име: Ангел Събев Стойчев
Телефон: 0457  6 21 40 вътр. 301
Факс: 0457 6 43 03
e-mail: sekretar@nova-zagora.org
Националност: България
Дата на раждане: 19 юни 1989 г. 
 

 

Трудов стаж
2016 - 2020 г. - юрисконсулт в отдел "Правен" в Община Нова Загора

Образование и обучение
Средно образование - СОУ "Христо Ботев"
Висше образование (бакалавър) - Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", специалност: История
Висше образование (магистър)  - Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", специалност: Право
 

Старши експерт "ОМП" и управление при кризи - 0457 57033; e-mail: s.s.spasov@abv.bg
Секретар на МКБППМН - 0457 62642; e-mail: valcheva@abv.bg

Главен архитект на Община - 0457 57030; e-mail: oesut.onz@abv.bg

Звено "Вътрешен одит" - Теодор Михайлов тел.0457 57037
e-mail: zvo@nova-zagora.org
Статут на Звеното за Вътрешен одит в община Нова Загора

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Финансова и административна дейност"
Директор - 
    * Отдел "Счетоводен", e-mail: glschet@nova-zagora.org
    * Отдел "Бюджет, ТРЗ и Управление на човешките ресурси", e-mail: budget@nova-zagora.org
    * Отдел "Правен"; e-mail: derivolkov@nova-zagora.org
    * Отдел "ГРАО", e-mail: esgraon@nova-zagora.org
    * Отдел "Административно и информационно обслужване на населението", e-mail: aion_nz@abv.bg
    * Отдел "Местни данъци и такси", e-mail: mdt@nova-zagora.org

  СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Регионално развитие и стопанска политика"
Директор  Тони Димитрова - тел: 0457 57027;
    * Отдел "Териториално и селищно устройство и контрол на строителството"; e-mail: tsuks.onz@abv.bg
    * Отдел "Кадастър, регулация и вертикална планировка"; e-mail: krvp_nz@mail.bg
    * Отдел "Европейски фондове и програми"; e-mail: efp_nz@abv.bg
    * Отдел "Общинска собственост, транспорт и туризъм; e-mail: os_nz@abv.bg
    * Отдел "Образование, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социална политика"; e-mail: sonq_novazagora@abv.bg
    * Отдел "Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата"; e-mail: otdel.kultura.nz@abv.bg
    * Отдел "Екология, чистота и озеленяване"; e-mail: ecology.nz@abv.bg